Trähjulet Stockholm AB

Miljöplan

Trähjulets miljöplan används som riktlinje vid upphandlingar, ramavtal, beställningar etc. Nedanstående krav är av Trähjulet ställda minimikrav.

Miljö arbete

Av Trähjulet anlitade underentreprenörer, leverantörer och konsulter skall ha tagit del av denna miljöplan och av Trähjulets miljöpolicy och i samarbete utföra arbetet i enlighet med dessa. Entreprenörer och konsulter skall visa hur långt man kommit i det egna miljöarbetet för bedömning och eventuella synpunkter innan upphandling. Genomgång av entreprenörens åtaganden och materialval ska granskas och miljöbedömas innan påbörjat arbete.

Val av byggvaror

Följande typer av byggvaror skall miljögranskas av Trähjulet innan upphandling av respektive material eller produkt sker:

 • Lim
 • Fogmassa
 • Färg
 • Lack
 • Spackel
 • Vvs-, el-, kyl - och styrinstallationer
 • Cellplast
 • Golvmattor
 • Tak- och fasadplåt

Hjälpmedel for miljöbedömning

 • Byggvarudeklaration, enligt Byggsektorns Kretsloppsråds mall (skall tillhandahållas av leverantören).
 • Då varuinformationsblad krävs enligt KIFS 1998:8 skall leverantören tillhandahålla dessa.
 • Guide för materialval från Institutet för Byggekologi AB.
 • Kriterier för miljöbedömning av byggvaror (överensstämmer med Guide för materialval, se ovan).

Resultat av miljöbedömning

Byggvaror som bedöms Rekommenderas eller Accepteras får användas utan inskränkning. Byggvaror som bedöms Undviks får ej användas om det finns byggvaror som i övrigt kan anses likvärdiga och är bedömda Rekommenderas eller Accepteras. Dessa skall användas utan extra kostnad för Trähjulet.

Exempel på produktgrupper som vanligtvis får bedömningen Undviks är:

 • Tak- och fasadplåt samt dagvattenanordningar med PVC-beläggning (med ftalater).
 • Golvmattor av PVC (med ftalater).
 • Rör av PVC (med bly- eller tennstabilisatorer).
 • Isolering med bromerade flamskyddsmedel (t.ex. cellplast, rörisolering).
 • Färg, lack, lim, fogmassor m.m. med nonylfenoletoxilat.
 • Färg, lack, lim, fogmassor m.m. med > 5% organiska lösnings medel.
 • Färg, lack, fogmassor m.m. med isocyanater (polyuretan - PUR )
 • Färg, lack, fogmassor mm med biocider som Folpet, Diklofluanid, Karbendazim, Klortalonil, Diuron m.m.

Ytterligare exempel på produktgrupper som diskuteras ur miljö synpunkt är:

 • Golvbeläggningar med slitskikt av polyuretan (PUR)
 • Färg, lack, lim, fogmassor m.m. med kolofoniumharts.

Fukt

På byggarbetsplatsen skall byggmaterial hanteras, monteras och lagras enligt leverantörens anvisningar. Det skall förvaras torrt så att det skyddas mot fukt, så som regn och snö. Skyddstäckning skall vara rätt anbringad vid arbetsdagens slut. Relativ fuktighet får maximalt uppgå till RF 85 % i underliggande betongmaterial före applicering av ytskikt såsom mattor, målning, tätskikt etc. Detta innebär att fukthalt måste mätas och kontrolleras i både bjälklag och väggar.

Bygg- och rivningsavfall

Källsortering skall anordnas på byggarbetsplatsen vid ny- och ombyggnad där så är möjligt i följande fraktioner:

 • Trä
 • Metall
 • Betong, lättbetong, tegel och murarspill
 • Blandat och osorterat byggavfall
 • Farligt avfall enligt förordnings SFS 1996:971. Detta gäller kvicksilver (t.ex. lysrör) PCB, isolering med asbest, färg-, lack- och limrester med organiska lösningsmedel, förorenad mark, impregnerat virke, oljeavfall m.m.
 • Miljöskadligt material, se t.ex. Stockholms stads "Materialsorter vid rivning".

Dokumentation

Samtliga av projektets entreprenörer skall dokumentera de byggvaror och material som byggs in och har miljöbedömningen Undviks. I dokumentationen skall ingå uppgifter om:

 • Produktnamn och tillverkare.
 • Materialets/produktens placering i byggnaden.
 • Kvantitet (kvm, löpmeter etc.).
 • Produktinnehåll och hur man skyddar sig.

Dokumentationen kommer att användas för att underlätta inventering av farligt avfall (enl SFS 1996:971) samt miljöskadligt material vid framtida reparationer, underhållsarbeten, ändringar och rivningar. Dokumentationen kommer även att användas vid erfarenhetsåterföring samt som information till brukare.

Miljömål

Trähjulets miljömål är att i första hand välja produkter och byggnadsmaterial som rekommenderas eller accepteras ur miljöhänsyn.

Miljöpolicy

Vi ska bidra till ett sunt och hållbart samhälle genom ombyggnad och nybyggnad av fastigheter. Vi ska föreslå alternativa system och material som medför låg miljöbelastning och dokumentera vilka produkter vi bygger in. Vi tar ett samhällsansvar genom att följa rådande miljölagstiftning.

Vi strävar också mot ständig förbättring genom att utvärdera miljöarbetet och utbilda våra medarbetare. På samtliga av Trähjulets arbetsplatser råder totalförbud av alkohol och droger. På samtliga av Trähjulets arbetsplatser råder rökförbud på etableringen och inomhus på arbetsplatsen samt övrig plats där rökning kan påträffas störande för andra.

Arbetsmiljöplan

Trähjulet upprättar alltid en projektanpassad arbetsmiljöplan innan byggstart.

Kontakt leif.ohman@trahjulet.se www.trahulet.se