Trähjulet Stockholm AB

Kvalitetsplan

Produktionsstyrning

Produktionsstyrning sker med hjälp av produktions- och veckotidsplaner som upprättas innan eller under byggets gång i samförstånd med byggherren. Regelbundna samordningsmöten och byggmöten mellan projektets ansvariga och underentreprenörer krävs. Varje entreprenör är skyldig att närvara med en från företaget sett behörig person att fatta beslut.

Dokumentstyrning

På varje arbetsplats skall bygghandlingar så som ritningar och övrig dokumentation (AF-del, byggbeskrivningar, tekniska beskrivningar m.m.) finnas tillgängliga för samtliga inblandade i projektet. Trähjulets platschef/arbetsledare skall se till att de senaste ritningarna, handlingarna och revideringar finns uppdaterade på arbetsplatsen och informera alla som berörs om dessa ändringar.

Ändringar och tilläggs hantering

Ändringar styrs i regel av fråga - svar lappar samt i samförstånd med byggherre och projektor eller direkt från byggherre och projektor. Ändringar och tilläggsarbeten prissätts i regel inom 14 dagar efter det att revideringshandlingar mottagits. Prissättning sker på fast pris, à-pris eller löpande räkning med procentuellt påslag.

Avvikelse hantering

Varje avvikelse skall rapporteras om det är av ekonomisk eller byggteknisk art som påverkar projektet. Dessa avvikelser skall dokumenteras och inblandade skall informeras.

Kontrollplan och egenkontroller

En total kontrollplan skall finnas eller upprättas på projektet med kontrollpunkter på utsatta konstruktioner, funktionsprovningar eller andra kritiska moment som skall granskas för att uppnå ställd kvalitet. Egenkontroller krävs av samtliga underentreprenörer. Underentreprenörer skall upprätta egna egenkontrollpärmar med kontrollpunkter i samråd med arbetsledningen. Dessa pärmar ska finnas tillgängliga på platskontoret. Foton är även önskvärt på vissa detaljer och är ett bra komplement till egenkontrollerna.

Riskanalyser

Riskanalys skall utföras innan projektet startas för att förutse eventuella riskmoment under projektets gång. Åtgärder för dessa riskmoment skall dokumenteras och godkännas av arbetsledningen. Alla underentreprenörer skall upprätta sina egna riskanalyser och åtgärder för sina åtaganden. Pärm med riskanalyser skall finnas tillgänglig på platskontoret.

Material och material hantering

För att uppnå ställd kvalitet på produkt och material anlitar Trähjulet endast kända och certifierade materialleverantörer. Material och produkter som ej är godkända enligt miljöplan eller beställarens normer får ej användas på arbetsplatsen. Alla inbyggda material skall redovisas enligt miljöplanen i samtliga underentreprenörers kvalitets- och miljö pärm. Där ska även materialets varuinformations- och varudeklarationsblad finnas.

Alla materialleveranser skall anpassas efter montering så att onödig plats ej upptas, och eventuell stöldrisk minimeras. Upplag for material skall i största möjliga mån vara inlåst på arbetsplatsen för att väderskyddas och minimera stöld, Materialupplag utomhus skall alltid väderskyddas mot väta och fukt, underslag skall alltid användas.

Vid intransporter av material med lyft eller kran skall materialet alltid straffas (säkras) så att ingenting kan falla. Området under skall spärras av med tillfällig avspärrning eller vakt ifall olyckan skulle vara framme. Färdiga ytskikt skall täckas och skyddas i största mån för att förhindra skador på den färdiga produkten.

Leverantörer av byggmaterial

Trähjulet anlitar endast erkända leverantörer av byggmaterial.

Mottagare kontroll och följesedel

Större leveranser skall alltid föranmälas inne på platskontoret så att inga leveranskrockar uppstår. Veckoplaner på tre veckor för leveranser skall anslås på platskontoret. Varje entreprenör ansvarar för sina egna leveranser och skall alltid ha en behörig person som kan göra en mottagarkontroll av materialet eller godset och se till att det läggs på förbestämd angiven plats. Mottagarkontroller skall göras på alla leveranser för att klargöra att det inte förekommer skador och att leveransen överensstämmer med den gjorda beställningen. Följesedlar på leveransens gods eller material skall alltid medfölja.

Skadat gods eller material skall alltid rapporteras till chaufför och platsledning så att skadad vara inte byggs in.

Startmöte och arbetsberedning

Innan en ny entreprenör skall startas upp i ett projekt skall någon form av startmöte anordnas så att entreprenören kan informeras om arbetsplatsen och eventuella hinder eller funderingar kan lösas innan start. För att förhindra eventuella senare produktionsstörningar eller hinder bör en arbetsberedning göras inför vissa arbetsmoment eller utsatta installations- och byggutrymmen. Då krävs att samtliga inblandade entreprenörer är närvarande för att på bästa sätt lösa situationen. Det är varje entreprenör skyldighet att planera sina åtaganden så att eventuella störningar och hinder kan rapporteras och samordnas i ett tidigt skede för att spara tid och onödiga kostnader.

Underentreprenörer

Trähjulets kriterier innan val och anlitande av underentreprenörer kan sammanfattas av:

  • Seriösa och erkända UE med behörighet för sina åtagande.
  • Att företaget är medlem i någon erkänd branschorganisation (t ex Byggmästarföreningen där Trähjulet själva är medlem).
  • Att företaget ej besitter några betalningsanmärkningar eller skulder.
  • Att företaget innehar F- skattsedel.
  • Att företaget har resurser att utföra och färdigställa den beställda produkten.

 

Kontakt leif.ohman@trahjulet.se www.trahulet.se